ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV WEBOVÉHO PORTÁLU

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov Webového portálu majú len informatívny charakter, čo znamená, že nepredstavujú zdroj povinností pre Príjemcov služieb Webového portálu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov Správcom na Webovom portáli, vrátane dôvodov, účelov a doby trvania spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie o používaní súborov cookies a analytických nástrojov v rámci Webového portálu.

1.2. Správcom osobných údajov získaných prostredníctvom webovej stránky je 4SZPAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA so sídlom v meste Białystok (sídlo a adresa na doručovanie: ul. Króla Zygmunta Augusta 26, 15-136 Białystok, Poľsko) zapísaná v Obchodnom registri Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000818491; registračný súd, na ktorom je vedená dokumentácia spoločnosti: Krajský súd Białystok, XII Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra; DIČ: 9662135465, IČO: 385058923, e-mailová adresa: [email protected], telefónne číslo: +48690800823 - ďalej len "Správca", ktorý je zároveň poskytovateľom služieb na webovom portáli.

1.3. Osobné údaje na Webovom portáli spracúva Správca v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - ďalej len "GDPR" alebo "Nariadenie GDPR".

1.4. Používanie webového portálu je dobrovoľné. Podobne je dobrovoľné aj súvisiace poskytovanie osobných údajov zákazníkom pri používaní webového portálu, s výnimkou dvoch prípadov: (1) uzatváranie zmlúv so Správcom (vrátane zmlúv týkajúcich sa Elektronickej služby Newsletter) - neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzatvorenie a plnenie zmluvy o Elektronickej službe so Správcom v prípadoch a v rozsahu uvedenom na Webovom portáli a v Obchodných podmienkach Webového portálu a v týchto Zásadách ochrany osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v takomto prípade zmluvnou požiadavkou a ak chce dotknutá osoba uzatvoriť danú zmluvu so Správcom, je povinná požadované údaje poskytnúť. Rozsah údajov potrebných na uzavretie zmluvy je vždy vopred uvedený na webovom portáli internetovej služby a v Obchodných podmienkach internetového portálu; (2) zákonné povinnosti Správcu - poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré ukladajú Správcovi povinnosť spracúvať osobné údaje a neposkytnutie týchto údajov znemožní Správcovi plniť tieto povinnosti.

1.5. Správca dbá najmä na ochranu záujmov osôb, ktorých osobné údaje spracúva, a najmä zodpovedá za to, že údaje, ktoré zhromažďuje: (1) boli spracúvané zákonne; (2) boli zhromažďované na konkrétne, legitímne účely a neboli predmetom ďalšieho spracúvania nezlučiteľného s týmito účelmi; (3) boli vecne správne a primerané vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú; (4) boli uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania; a (5) boli spracúvané spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením prostredníctvom vhodných technických alebo organizačných opatrení.

1.6. S prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou Správca zavedie primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s GDPR, a aby to vedel preukázať. Tieto opatrenia sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú. Správca uplatňuje technické opatrenia, aby zabránil neoprávneným osobám získať a upravovať elektronicky zasielané osobné údaje.

1.7. Všetky slová, frázy a skratky, ktoré sa vyskytujú v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a začínajú veľkým písmenom (napr. Webový portál, Elektronická služba), sa chápu tak, ako sú definované v Podmienkach používania Webového portálu, ktoré sú k dispozícii na Webovom portáli.

2. DÔVODY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

2.1. Správca je oprávnený spracúvať osobné údaje, ak je splnená jedna alebo viacero z nasledujúcich podmienok: (1) dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero stanovených účelov; (2) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy; (3) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Správcu; alebo (4) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Správca alebo tretia strana, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

2.2. Spracúvanie osobných údajov Správcom si v každom prípade vyžaduje existenciu aspoň jedného z dôvodov uvedených v bode. 2.1 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

3. ÚČEL, ZÁKLAD A TRVANIE SPRACOVANIA ÚDAJOV NA WEBOVOM PORTÁLI

3.1. Účel, základ, obdobie a príjemcovia osobných údajov spracúvaných Správcom v každom prípade vyplývajú z činností, ktoré dotknutý Zákazník vykonáva na Webovej stránke alebo z činností, ktoré vykonáva Správca.

3.2. Správca môže spracúvať osobné údaje na webovej lokalite na nasledujúce účely, z dôvodov a na obdobia uvedené v tabuľke nižšie:

Účel spracovania údajov

Právny základ pre spracovanie údajov

Obdobie uchovávania údajov

plnenie zmluvy o poskytovaní elektronickej opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím uvedenej zmluvy

článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR (plnenie zmluvy) - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy

Údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na plnenie, ukončenie alebo iné skončenie platnosti elektronickej služby.

Priamy marketing

Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnený záujem Správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Správcu - spočívajúcich v starostlivosti o záujmy a dobré meno Správcu

Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu Správcu, nie však dlhšie ako je doba premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe v súvislosti s obchodnou činnosťou Správcu.

Správca nesmie spracúvať údaje na účely priameho marketingu v prípade účinnej námietky dotknutej osoby.

Marketing

Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR (súhlas) - dotknutá osoba súhlasila so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely zo strany Správcu

Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním na tento účel.

Stanovenie, uplatnenie alebo obhajoba nárokov, ktoré môže Správca uplatniť alebo ktoré môžu byť uplatnené voči Správcovi

Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Správcu - spočívajúcich v určení, uplatnení alebo obhajobe nárokov, ktoré správca môže vzniesť alebo ktoré môžu byť vznesené proti správcovi

Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu Správcu, nie však dlhšie ako je doba premlčania nárokov, ktoré môžu byť voči Správcovi vznesené.

Používanie webovej stránky a zabezpečenie jej správneho fungovania

Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu, ktoré spočívajú v prevádzke a údržbe Webového portálu

Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu Správcu, nie však dlhšie ako je doba premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe v súvislosti s obchodnou činnosťou Správcu.

Vedenie štatistík a analýza návštevnosti webovej stránky

Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnený záujem Správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov Správcu - spočívajúce vo vedení štatistík a analýze návštevnosti webového portálu s cieľom zlepšiť jej fungovanie

Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu Správcu, nie však dlhšie ako je doba premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe v súvislosti s obchodnou činnosťou Správcu.

4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV NA WEBOVOM PORTÁLI

4.1. Pre riadne fungovanie Webového portálu, vrátane plnenia uzatvorených kúpnych zmlúv, je nevyhnutné, aby Správca využíval služby externých subjektov (okrem iného poskytovateľa softvéru). Správca využíva len služby sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia GDPR a chránilo práva dotknutých osôb.

4.2. Správca poskytne údaje len vtedy a v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na splnenie daného účelu spracúvania osobných údajov. Správca sprístupní získané osobné údaje vybranému príjemcovi konajúcemu na základe jeho pokynov len v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie daného účelu spracúvania v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

4.3. Osobné údaje Príjemcov služieb a Zákazníkov webového portálu sa môžu prenášať nasledujúcim kategóriám príjemcov:

4.3.1. poskytovateľov služieb, ktorí Správcovi dodávajú technické, IT a organizačné riešenia umožňujúce Správcovi vykonávať jeho podnikateľskú činnosť vrátane Webového portálu a Elektronických služieb poskytovaných jeho prostredníctvom,

4.3.2. poskytovateľov služieb, ktorí Správcovi dodávajú technické, IT a organizačné riešenia umožňujúce Správcovi vykonávať jeho podnikateľskú činnosť vrátane Webového portálu a Elektronických služieb poskytovaných jeho prostredníctvom,

4.3.3. poskytovateľom zásuvných modulov sociálnych sietí, skriptov a iných podobných nástrojov umiestnených na webovej stránke, ktoré umožňujú prehliadaču návštevníka načítať obsah od poskytovateľov uvedených zásuvných modulov a na tento účel prenášať osobné údaje návštevníka týmto poskytovateľom, vrátane:
4.3.3.1. Facebook Ireland Ltd. - Správca používa na webovej stránke sociálne pluginy Facebooku, a preto zhromažďuje a zdieľa osobné údaje zákazníka, ktorý používa webovú stránku, so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) v rozsahu a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tieto údaje zahŕňajú informácie o vašich aktivitách na Webovom portáli- vrátane informácií o vašom zariadení, navštívených stránkach, zobrazených reklamách a používaní služieb - bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku a či ste prihlásení na Facebooku).

5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

5.1. Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenosnosť - dotknutá osoba má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, opravu, vymazanie ("právo byť zabudnutý") alebo obmedzenie spracúvania a má právo namietať proti spracúvaniu a má právo na prenosnosť svojich údajov. Podrobné podmienky uplatňovania uvedených práv sú uvedené v článkoch 15 až 21 nariadenia GDPR.

5.2. Právo kedykoľvek odvolať súhlas - osoba, ktorej údaje Správca spracúva na základe udeleného súhlasu (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR), má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

5.3. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - osoba, ktorej údaje spracúva Správca, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu na ochranu osobných údajov, adresa: Stawki 2, 00-193 Varšava, Poľsko.

5.4. Právo namietať - Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. e) (verejný záujem alebo úlohy) alebo f) (oprávnený záujem Správcu). V takom prípade Správca, už nebude môcť spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ nepreukáže existenciu závažných oprávnených dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

5.5. Právo namietať proti priamemu marketingu - ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely takéhoto marketingu, a to v rozsahu, v akom spracúvanie súvisí s takýmto priamym marketingom.

5.6. Za účelom uplatnenia práv uvedených v tejto časti Zásad ochrany osobných údajov môžete kontaktovať Správcu zaslaním príslušnej správy písomne alebo e-mailom na adresu správcu uvedenú na začiatku Zásad ochrany osobných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára dostupného v rámci webového portálu.

6. SÚBORY COOKIES NA WEBOVEJ STRÁNKE A ANALYTIKA

6.1. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú odosielané serverom a ukladané na strane návštevníka webovej stránky.

6.2. Súbory cookies, ktoré môžu byť odoslané webovou stránkou, možno rozdeliť na rôzne typy podľa nasledujúcich kritérií:

Podľa dodávateľa: :

1) vlastné (vytvorené na webovej stránke Správcu) a

2) patriace tretím stranám (iným ako Správca)

Vzhľadom na dobu ich uchovávania v zariadení návštevníka Webového portálu: :

1) dočasné (súbory uložené až do vypnutia prehliadača) a

2) trvalé (uložené na určitý čas, definovaný parametrami každého súboru alebo určené na ručné vymazanie)

Vzhľadom na účel ich použitia: :

1) nevyhnutné (umožňujú správne fungovanie webovej lokality),

2) funkčné/preferenčné (umožňujúce prispôsobiť stránku webového portálu preferenciám návštevníka),

3) analytické a výkonnostné (zhromažďovanie informácií o používaní webového portálu),

4) marketing, reklama a sociálne siete (zhromažďovanie informácií o návštevníkovi webovej stránky s cieľom zobraziť tejto osobe personalizovanú reklamu a vykonávať ďalšie marketingové činnosti, a to aj na webových stránkach oddelených od webového portálu, ako sú napríklad stránky sociálnych sietí)

6.3. Správca môže spracúvať údaje obsiahnuté v súboroch cookies, keď návštevníci používajú webové stránky na tieto konkrétne účely:

Účely používania súborov cookies na webovej lokalite správcu

prispôsobenie obsahu webového portálu individuálnym preferenciám zákazníka (napr. pokiaľ ide o farby, veľkosť písma, rozloženie stránky) a optimalizácia používania stránok webovej stránky (funkčné/preferenčné súbory cookies)

viesť anonymné štatistiky o tom, ako sa webový portál používa (štatistické súbory cookies).

remarketing, t. j. štúdium behaviorálnych charakteristík návštevníkov webového portálu prostredníctvom anonymnej analýzy ich činností (napr. opakované návštevy určitých stránok, kľúčové slová atď.) s cieľom vytvoriť ich profil a poskytovať im reklamu prispôsobenú ich predpokladaným záujmom, a to aj pri návšteve iných webových stránok v reklamnej sieti spoločností Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd. (marketingové, reklamné a sociálne mediálne súbory cookies)

6.4. V najpopulárnejších webových prehliadačoch je možné skontrolovať, ktoré súbory cookies (vrátane dĺžky trvania platnosti súborov cookies a ich poskytovateľa) sú v danom čase odosielané webovou stránkou takto:

V prehliadači Chrome: :
(1) v adresnom riadku kliknite na ikonu visiaceho zámku vľavo, (2) prejdite na kartu"Cookies".

V prehliadači Firefox: :
(1) v adresnom riadku kliknite na ikonu štítu vľavo, (2) prejdite na kartu "Povolené" alebo "Blokované", (3) kliknite na políčko "Sledovanie súborov cookies medzi stránkami", "Prvky sledovania sociálnych médií" alebo "Obsah s prvkami sledovania".

V prehliadači Internet Explorer: :
(1) kliknite na ponuku "Nástroje", (2) prejdite na kartu "Možnosti internetu", (3) prejdite na kartu "Všeobecné", (4) prejdite na kartu "Nastavenia", (5) kliknite na políčko "Zobraziť súbory".

V prehliadači Opera: :
(1) v adresnom riadku kliknite na ikonu visiaceho zámku vľavo, (2) prejdite na kartu "Cookies".

V prehliadači Safari: :
(1) kliknite na ponuku "Predvoľby", (2) prejdite na kartu "Ochrana osobných údajov", (3) kliknite na políčko "Spravovať údaje o stránkach".

Bez ohľadu na prehliadač môžete pomocou nástrojov dostupných napríklad na: https://www.cookiemetrix.com/ alebo:https://www.cookie-checker.com/.

6.5. Pri prvej návšteve webovej stránky používateľa požiadame, aby súhlasil s používaním voliteľných súborov cookies, t. j. súborov cookies, ktoré nie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky (kliknutím na políčko "Súbory cookies sú v pohode"). Každý má možnosť určiť podmienky používania súborov cookies prostredníctvom nastavení vlastného prehliadača. To znamená, že môžete čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo úplne vypnúť možnosť ukladania súborov cookies - v druhom prípade to môže mať vplyv na niektoré funkcie Webového serveru.

6.6. Nastavenia vášho prehliadača týkajúce sa súborov cookies sú relevantné pre váš súhlas s používaním súborov cookies našou webovou stránkou - v súlade s predpismi môžete takýto súhlas udeliť aj prostredníctvom nastavení prehliadača. Podrobné informácie o tom, ako zmeniť nastavenia súborov cookies a ako ich môžete sami vymazať v najobľúbenejších webových prehliadačoch, sú k dispozícii v časti Pomocník vášho webového prehliadača a na nasledujúcich stránkach (stačí kliknúť na príslušný odkaz):

v prehliadači Chrome

v prehliadači Firefox

v prehliadači Internet Explorer

v prehliadači Opera

v prehliadači Safari

v prehliadači Microsoft Edge

6.7. Správca môže na webovej stránke používať služby Google Ads, Google Analytics, Universal Analytics poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) a službu Hotjar poskytovanú spoločnosťou Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre,

6.8. Je možné zablokovanie poskytovania informácií službe Google Analytics o svojej činnosti na webovej lokalite - na tento účel si môžete napríklad nainštalovať doplnok prehliadača poskytovaný spoločnosťou Google Ireland Ltd., ktorý je k dispozícii tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

6.9. Správca môže na webovej stránke používať službu Facebook Pixel, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko). Táto služba pomáha Správcovi merať účinnosť reklám a zisťovať, aké akcie návštevníci na Webovej lokalite vykonávajú, a zobrazovať týmto návštevníkom reklamy na mieru. Podrobné informácie o fungovaní služby Facebook Pixel nájdete na tejto webovej adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

6.10. Prevádzku Facebook Pixel môžete spravovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca vyzýva, aby ste si pri prechode na iné webové portály prečítali Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú tam stanovené. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na Webový portál Správcu.